• Ekoloji Kolektifi
  • Yorum yapılmamış

COP 21 için Açık Mektup

COP21’de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin delegelerine hitaben yazılan, Ekoloji Kolektifi’nin de dahil olduğu 55 ülkeden 121 sivil toplum kuruluşunun imzacı olduğu açık mektubu olduğu gibi yayınlıyoruz.

Sayın delege,

İklim değişikliği bu gezegen üzerindeki yaşamımızın devam etmesinin karşısındaki en büyük tehditi oluşturuyor. 55 ülkeden 121 sivil toplum kuruluşu* ve sivil ağıyla beraber küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5°C derecenin altında tutacak iddialı, hukuken bağlayıcı bir iklim anlaşması için size güçlü bir siyasi liderlik göstermeye ve ellerinizdeki gücü kullanmaya çağırıyoruz.
Her ne kadar Kyoto Protokolü gelişmiş ülkeler için bağlayıcı azaltım hedefi koymak yolunda olumlu bir adım olmuşsa da, kısa dönemli azaltım hedeflerine odaklanmış ve çevresel bütüncüllüğün altı karbon piyasalarının kusurlu kurallarınca oyulmuştur.
Paris anlaşması, sağlam, adil, hakkaniyetçi bir anlaşma olmalı ve son dakika tavizlerine ve gizli kapaklı pazarlıklara yüz vermemelidir. Aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak bizler sizi şunları gerçekleştirmeye çağırıyoruz:

  1. İddialı olun ve azaltım hedefleri icin 5-yıllık değerlendirme hedefleri belirleyin. 2030 yılına kadar Ulusal Niyet Edilen Azaltım Katkılarının (INDC) düşük bir iddaya çakılıp kalmasını engellemek için düzenli olarak gözden geçirin. Bu gözden geçirme periyodları ülkelerin azaltım konusundaki iddialarını arttıracak net el arttırma gereksinimleriyle  örülmelidir.
  2. 2050 yılında küresel karbonsuzlaşmaya erişmek için fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye adil bir geçişi sağlayacak uzun dönemli iddialı bir hedef ve katkı üzerinde karar verin.
  3. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında belirtilen esneklik mekanizmalarıyla hayata geçirilen projelerin olumsuz etkilerini engellemek için iklim politikalarına insan haklarını temel alan bir yaklaşımı kabul edin.
  4. 2020 sonrası için yeni Paris anlaşmasında uluslararası karbon offsetlerine yer vermeyin. Sanayileşmiş ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadelede kendi ulusal iklim önlemleriyle çözüm bulmak zorundadırlar.
  5. Kayıp & Zarar mekanizmasını merkeze alarak herkesin iklime dayanıklılığını sağlamak için bir uyum hedefi belirleyin ve yoksul ülkelerde düşük karbonlu bir geçişi teşvik etmek için yeterli, öngörülebilir ve anlamlı bir finansal destek sunun.
  6. Piyasa mekanizmalarının kullanımına katılım için katı yeterlilik kurallarıbelirleyin ve çevresel bütünlüğü mevcut karbon piyasalarının temel ilkesi haline getirin (örn. Salımların iki kere sayılmasının engellenmesi ve katkıların mevcut referans senaryoyun ötesinde etki yaratmasının sağlanması)
  7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDG) iklim önlemlerine etkili entegrasyonu için politikaların sürdürülebilirlik faydalarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için zorunlu adımlar oluşturup yüksek çevresel ve sosyal maliyetler içeren projeleri (örn. Fosil yakıt kullanımı, nükleer enerji, büyük hidroelektrik barajları) bu mekanizmaların dışında bırakın.

İmzacı kurumların listesi için: http://carbonmarketwatch.org/cop21-open-letter-to-the-delegates-of-unfccc-parties/

Yazar Ekoloji Kolektifi