Termik Santrallerin Maliyeti – Alternatif Bir Değerlendirme

Araştırmacı ve ekonomist Dr. Bengi Akbulut’un, ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan enerji tartışmalarına alternatif bir maliyet hesabı sunan “Termik Santrallerin Maliyeti – Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışması Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlandı. Yapılması gündemde olan 5 termik santral projesinin incelendiği çalışmada, uluslararası literatür baz alınarak, bu proje alanlarında çevre ve ekosistem üzerinde yarattıkları “görünmeyen” maliyetler…

Mart 28, 2017
Yorum yapılmamış
Ucuz Doğanın Sonu ya da “Çevre” Hakkında Endişelenmeyi Nasıl Bırakıp, Kapitalizmin Krizini Sevmeyi Öğrendim

Ekosistemlerin insan için mi, ekonomi için mi olduğu gibi kısır, popülist ve bilimsellikten uzak siyasi argümanların her yerde olduğu günümüzde doğanın her adımda daha çok finansallaştırılmasına tanık oluyoruz. Bu gidişata bir dur demek mümkün. 2015’te yayınladığı kitabı “Hayat Ağında Kapitalizm” (Verso) ile çok ses getiren Jason W. Moore’un burada Ali Alper Alemdar’ın çevirisiyle sunduğumuz denemesinde…

Mart 27, 2017
Yorum yapılmamış
İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme

Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan raporda; İzmir 2. İdare Mahkemesi‘nin 16.12.2016 tarih ve 2015/1758 E 2016/1593 K numaralı karar gerekçesinin hukuken anlamı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu karar gerekçesi bağlamında ivedilikle yerine getirmesi gereken görevleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, 2009/7 sayılı Genelge’nin iş bu karar bağlamında uygulanıp uygulanamayacağı ve oluşturulan ÇED Raporu’nun yeterliliği tartışılmaktadır. İndirmek için…

Mart 8, 2017
Yorum yapılmamış
Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri ve İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları

Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri, iklim değişikliği konusunda uzman hukukçularca oluşturulmuş bir metindir.  Bu metin, devletlerin sorumluluk almalarının, çevre sorunlarının çözümü için tek yol olduğunu vurgulamaktadır.  Uluslararası anlaşmaların ve çevre zirvelerinin, çevre hukukunun ortak dilini ilkeler yoluyla kullanmasını ve devletlerin ortak hareket etmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.   Bu ilkeler, devletleri iklim değişikliği sorununun çözümü konusunda…

Şubat 2, 2017
Yorum yapılmamış
Ekoloji Kolektifi Amasra Raporu

HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesi için hazırlanan ÇED raporlarının, Çevre Hukuku kapsamında değerlendirmesini içeren raporda; entegre tesisler için tek ÇED süreci işletilmesinin zorunluluk olduğu; bu zorunluluğun entegre projenin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir koşul niteliği taşıdığı ve HEMA Entegre Termik Santrali Projesi’ne ilişkin birden fazla ÇED süreci işletilmesinin…

Aralık 12, 2016
Yorum yapılmamış
Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları

Enerji, her türlü toplumsal gelişmenin, içinde yaşadığımız uygarlık biçiminin başat ve olmazsa olmaz metası haline gelmiştir. Bir üretim aracı olduğu kadar bir tüketim malıdır da. Bu nedenle bir toplumun yaşam biçimi ile enerji üretim biçimleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Enerjinin nasıl üretileceği sorunu, nasıl bir yaşam kurulacağı sorunu ile birebir ilişkilidir. Türkiye’nin enerji politikasının…

Kasım 24, 2016
Yorum yapılmamış
Kömürlü Termik Santraller ve Sağlık Etkileri

Bu broşürdeki bilgiler, Sağlık Ve Çevre Birliği HEAL’in mayıs 2015 tarihli “Ödenmeyen Sağlık Faturası – Türkiye’de Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor?” başlıklı raporundan derlenmiştir. Broşürü indirmek için tıklayın. İklim Değişikliği ve Sağlık Kömürün yakılması ile büyük miktarlarda sera gazı, özelliķle karbon dioksit ve sülfür dioksit, açığa çıkar; bu nedenle termik santraller iklim değişikliğine…

Kasım 20, 2016
Yorum yapılmamış
Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1

Termik santraller hakkında açılan davalara ait mahkeme kararları medyada veya farklı kamusal buluşmalarda sık sık gündeme gelse de bu kararların derli toplu ve sistematik bir sunumu bugüne kadar çok mümkün olmamıştır. Bu çalışmamız ile seksenli yılların sonundan itibaren sayısı her geçen gün artan kent ve çevre davaları içinden örnek olarak seçilen yargı kararlarını değerlendirerek, yurttaşların…

Haziran 25, 2016
Yorum yapılmamış
Doğa ve Kent Hakları için Siyasal Stratejiler

İnsanlığın yok olma eşiğine geldiği yıkım filmlerinde her şey iki saatin içinde olur biter, kalan sağlar bir biçimde yoluna devam ederler. Toplumun doğa üzerinde yarattığı etkileri yalnızca insan için oluşturduğu olumsuzluklar bakımından düşünmek, Hollywood senaristlerinin yaptığı hataya düşmek olur. İndirmek için tıklayın. Toplumun doğa üzerinde yarattığı etkileri yalnızca insan için oluşturduğu olumsuzluklar bakımından düşünmek, Hollywood’un…

Haziran 16, 2016
Yorum yapılmamış
Türkiye Kömürlü Termik Santral Haritası

Türkiye’nin termik ağından sonra termik haritasını yayınlıyoruz, kara tahtanın önünde değil; kömürün karşısında geleceğimizin resmini PDF olarak indirmek için tıklayın. PNG olarak indirmek için tıklayın. Click to download English version in PDF format. Click to download English version in PNG format. Yayına sunduğumuz harita, sadece üretim lisansı ve önlisansı alınmış kömürlü termik santralleri içermektedir. Haritadaki…

Mart 26, 2016
Yorum yapılmamış